Skip to main content
0
Artificial Intelligence / Data scienceData ScienceMachine learning

รู้จักกับ Decision Tree มันคือต้นไม้อะไร ทำงานอย่างไร ?

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโมเดล Machine Learning ที่ชื่อว่า Decision Tree ซึ่งเป็นโมเดลที่เป็นที่นิยมมากของเหล่า Data Scientist ในการนำไปใช้เพื่อทำนายอนาคต

โดย Chaiyaphop Jamjumrat (Bas)
Data Scientist at True Digital Group
“Stop doing Data Sciyasart! Please, Do Data Science!”

What is a Decision Tree?

Decision Tree หรือ ต้นไม้ตัดสินใจ คือ การจำลองวิธีการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งการตัดสินใจแต่ละครั้งของมนุษย์ มนุษย์จะแตกโจทย์หลักออกเป็นโจทย์ย่อยหลาย ๆ โจทย์ก่อนเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการตัดสินใจ หรือจะนำเอาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องกับโจทย์หลักมาตั้งเป็นคำถามใหม่หรือแตกเป็นโจทย์ย่อย และถามตัวเองใหม่อีกครั้ง

เช่น วันนี้, มีเพื่อนมาถามเราว่าไปกินข้าวมันไก่ด้วยกันไหม? มนุษย์อย่างเราจะคิดก่อนว่า เอ๊ะ! อร่อยหรือเปล่านะ? ถ้าไม่อร่อยแล้วราคาแพงไหม? แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไป

 

ทำไมถึงเรียกว่า Decision Tree หรือ ต้นไม้ตัดสินใจ?

เพราะว่าการแตกกิ่งความคิดหรือการแตกโจทย์ออกเป็นโจทย์ย่อย ๆ ของมนุษย์ก่อนที่จะตัดสินใจเนี้ย มันมีลักษณะเหมือนกับการแตกกิ่งของต้นไม้นั่นเอง

 

Model Decision Tree คืออะไร? และทำงานอย่างไร?

Model Decision Tree เป็น Rule-Based Model ที่จะสร้างเงื่อนไข If-else ขึ้นมาจากข้อมูลในตัวแปร เพื่อที่จะแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มใหม่ที่สามารถอธิบาย Target ได้ดีที่สุด โดยการสร้างเงื่อนไข If-else ในแต่ละตัวแปร จะถูกกำหนดด้วย Objective Function ซึ่ง Model Decision Tree มี Objective Function อยู่หลายตัว ตามประเภทของ Decision Tree นั้น ๆ

Decision Tree จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. Regression Tree คือ Decision Tree ที่ใช้สำหรับการทำโจทย์ Regression โดยมีค่า Residual sum of squares (RSS) เป็น Objective Function ในการหาจุดที่ดีที่สุดในการแบ่งข้อมูล (Split point) จากการ Minimize ให้ RSS มีค่าน้อยที่สุด

        – Residual (e_i) คือ ค่าความคลาดเคลื่อน หรือค่า Error ระหว่าง y ทุก ๆ จุดในข้อมูล กับ y_hat ที่ได้มาจากการประมาณค่าขึ้นมาการคำนวณ Residual ของข้อมูลตัวที่ i

         – Residual sum of squares (RSS) คือ การวัดค่า Residual หรือ ค่า Error ของทุก ๆ จุดในชุดข้อมูล และนำมายกกำลังสอง เพื่อให้ค่า Residual เป็นบวก และเป็นการทำ Normalize ด้วย เนื่องจากถ้า y_hat มีค่ามากกว่า yi จะทำให้ค่า Residual ติดลบ

   การคำนวณ Residual sum of squares

    

  2. Classification Tree คือ Decision Tree ที่ใช้สำหรับการทำ Classification โดยจะใช้ Gini Impurity หรือ Entropy เป็น Objective Function ในการหาจุดที่ดีที่สุดในการแบ่งข้อมูล (Split point)
   – Gini Impurity คือ การวัดค่า Impurity หรือ ค่าความไม่บริสุทธิ์ในการอธิบาย Target ของกลุ่มที่ถูกแบ่งออกมาจากตัวแปร นั่นหมายความว่าถ้าค่า Impurity ยิ่งต่ำก็ยิ่งแบ่งข้อมูลออกมาได้ดีนั่นเอง
   – การคำนวณ Gini Impurity คือ การนำเอาผลรวมของค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจมาคูณด้วย (1 ลบ ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจ)

   หลังจากได้ค่า Gini Impurity ของแต่ละกลุ่มในทุก ๆ ตัวแปรแล้ว จะทำการหาค่า Weighted Gini Impurity เพื่อเลือกตัวแปรที่มีค่า Weighted Gini Impurity ต่ำที่สุดมาใช้ในการตัดสินใจก่อน เพราะสามารถ Split ข้อมูลได้ดีที่สุด

    


   การคำนวณ  Weighted Gini Impurity คือ การนำเอาผลรวมของค่า Gini ในเหตุการณ์ที่เราสนใจ คูณกับจำนวนข้อมูลของ Class ที่ i ในตัวแปรที่เราสนใจ และหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดในตัวแปรที่เราสนใจ

   Example (Gini Impurity)

   เรามาลองทำตัวอย่างง่าย ๆ ในการหาค่า Gini Impurity และ ค่า Weighted Gini Impurity กันครับ
   .
   ถ้าวันนี้เราจะชวนเพื่อนร่วมงานไปกินข้าวมันไก่ โดยให้เพื่อนร่วมงานทุกคนช่วยกันตัดสินใจว่าจะไปกินด้วยกันไหม และนำมาเก็บข้อมูลเพื่อหาค่า Gini Impurity และ Weighted Gini Impurity (สมมติให้เรามีเพื่อนร่วมงานทั้งหมด 10 คน และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไปกินข้าวมันไก่เพียงปัยจัยเดียว คือ ความอร่อย)

   จากข้อมูลที่เก็บมา

   – มีคนบอกว่าข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยทั้งหมด 8 คน แต่มีคนตกลง “ไป” แค่ 7 คน อีก 1 คน “ไม่ไป”

   – มีคนบอกว่าข้าวมันไก่ร้านนี้ไม่อร่อย 2 คน และทั้ง 2 คน ตัดสินใจว่า “ไม่ไป”

    

   การคำนวณ Gini Impurity

   Gini Impurity(อร่อย) = [P(ไป|อร่อย) * (1-P(ไป|อร่อย)] + [P(ไม่ไป|อร่อย) * (1-P(ไม่ไป|อร่อย)]

   P(ไป|อร่อย) = 7/8 = 0.875

   P(ไม่ไป|อร่อย) = 1/8 = 0.25

   G(อร่อย) = [0.875 * (1-0.875)] + [0.125 * (1-0.125)] = 0.21875

   มีคนบอกว่าข้าวมันไก่ร้านนี้ไม่อร่อย 2 คน  และทั้ง 2 คน ตอบว่าไม่ไป

   Gini Impurity(ไม่อร่อย) = [P(ไป|ไม่อร่อย) * (1-P(ไป|ไม่อร่อย)] + [P(ไม่ไป|ไม่อร่อย) * (1-P(ไม่ไป|ไม่อร่อย)]

   P(ไป|ไม่อร่อย) = 0/2 = 0

   P(ไม่ไป|ไม่อร่อย) = 2/2 = 1

   G(ไม่อร่อย) = [0 * (1-0)] + [1 * (1-1)] = 0

   และนำค่า Gini Impurity ทั้ง 2 ตัวในปัจจัยความอร่อย มาหาค่า Weighted Gini Impurity

   Weighted Gini Impurity(ความอร่อย) = [(n_อร่อย/N) * G(อร่อย)] + [(n_ไม่อร่อย/N) * G(ไม่อร่อย)] = [(8/10) * 0.21875] + [(2/10) * 0] = 0.175

 

  • Entropy คือ คือ การวัด Randomness (ความไม่แน่นอน) ในการอธิบาย Target ของกลุ่มที่ถูกแบ่งออกมาจาก Feature นั่นหมายความว่าถ้าค่า Randomness ยิ่งต่ำก็ยิ่งแบ่งข้อมูลออกมาได้ดี

การคำนวณ Entropy

ซึ่งสมการก็จะคล้ายคลึงกับค่า Gini Impurity เลย แต่ Entropy จะเป็นการคูณด้วย Log ของค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจ แทนการคูณด้วย 1 ลบ ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจของ Gini Impurity ทำให้ค่า Entropy จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 – 1 แต่ Gini Impurity อยู่ในช่วงระหว่าง 0 – 0.5

Relation among Entropy, Gini Index and Misclassification error.

อ้างอิงจาก

 1. building-and-visualizing-decision-tree-in-python สืบค้นเมื่อ 14 ก.ย. 2565 จาก: https://medium.com/codex/building-and-visualizing-decision-tree-in-python-2cfaafd8e1bb
 2. DECISION TREES, สืบค้นเมื่อ 14 ก.ย. 2565 จาก: https://dafriedman97.github.io/mlbook/content/c5/concept.html

หากคุณสนใจพัฒนา สตาร์ทอัพ แอปพลิเคชัน
และ เทคโนโลยีของตัวเอง ?

อย่ารอช้า ! เรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลเพื่ออัพเกรดความสามารถของคุณ
เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมปฏิบัติจริงในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์วันนี้

BorntoDev

Author BorntoDev

BorntoDev Co., Ltd.

More posts by BorntoDev
Close Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า