ข้อกำหนดการใช้งาน

 • โจทย์ที่สร้างต้องอยู่บนหลักการต่อไปนี้
  • ห้ามทำการคัดลอกทั้งหมด หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของโจทย์มาจากแหล่งอื่น
  • ไม่เป็นโจทย์ที่ผิดต่อ ศีลธรรมอันดีงาม, พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 หรือ กฎหมายอื่นๆ ในราชอาณาจักรไทย
  • ได้มีการอธิบายข้อมูลภายในโจทย์ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และ สมบูรณ์ตามที่กำหนด
 • การสร้างโจทย์จะต้องเป็นภาษาไทย และการสร้าง Input และ Output ของกรณีทดสอบจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ห้ามทำการเผยแพร่ Code หรือ เฉลย ลงในช่องคอมเมนต์
 • หากโจทย์ผิดจากหลักการที่กำหนด ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข หรือ ระงับการแสดงผลของโจทย์ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  • เมื่อโจทย์ในระบบถูกลบ โดนผู้ดูแล เนื่องจากผิดนโยบาย จะดำเนินการ หักคะแนน 10 คะแนน
  • ทุกครั้งที่โจทย์โดนลบ ผู้กด Approve อนุมัติโจทย์ จะมีสิทธิ์โดนหักคะแนน 5 คะแนน
  • หากผู้ใช้งานโดนลบคะแนนครบ 30 คะแนนจะถูกระงับการสร้างโจทย์ และกดอนุมัติโจทย์ของระบบ
 • ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทลงโทษ และ การพิจารณาข้อโต้แย้ง ซึ่งการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

***นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ส่งโจทย์เข้ามาก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2564 ทางผู้ดูแลขอให้ผู้สร้างโจทย์ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อมิให้บัญชีถูกปิดการใช้งานจากการละเมิดนโยบายปัจจุบัน