Skip to main content

Dev Init โครงการพัฒนาทักษะ

เพื่อการทำงานจริงสาย Dev

👨🏻‍💻 "Dev Init" คือโครงการค่ายพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานจริงสาย Dev / IT จาก borntoDev ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและความรู้สึกอย่างแท้จริงก่อนเข้าสู่วงการ IT และ Dev ในภาคประกอบการ ผ่านการฝึกหัดจากโจทย์การทำงานจริง 100% ออนไลน์ผ่าน Discord ภายในระยะเวลา 4 เดือน

📌 ระยะเวลาโครงการ
ค่ายพัฒนาเสริมทักษะ 4 เดือน

หลังผ่านการพิจารณา รับทั้งหมดไม่เกิน 80 ท่านทั่วประเทศ (รอบ Q4/2023)

7 กันยายน 2566
ประกาศผลพิจารณารอบที่ 1
10 - 12 กันยายน 2566
ทดสอบความสามารถ และ ความรู้พื้นฐาน
15 - 18 กันยายน 2566
ประกาศผลพิจารณารอบที่ 2 พร้อมทำแบบทดสอบรอบที่ 2
20 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ
22 กันยายน 2566
ยืนยันผลการรับสมัครโครงการ
25 กันยายน - 18 ธันวาคม 2566
เริ่มโครงการ Dev Init

👨🏻‍💻 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Final โครงการ “Dev Init

สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ให้ดำเนินการเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ที่จะแนบกับใบยืนยันเข้าร่วมโครงการ
โดยเอกสารดังกล่าวจะจัดส่งให้ทุกท่าน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา
12.00 น. และ
ให้ยืนยันผลการรับสมัครภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลาไม่เกิน
23.50 น. เท่านั้น

👨‍💻Front-end Developer

 

ลำดับชื่อ นามสกุล
1นายพิชัยยุทธ สิริอนันตวงศ์
2อภิรักษ์ อัครเศรษฐัง
3ลลิตา รัตนรุ่งศรี
4เสรี ทักษ์อรุณกุล
5รติกร ศรอำพล
6ปฏิภาณ ไล้ลี่
7ชาญชล มุกดาธนโชติ
8ภาณุวัฒน์ พิศวงษ์
9มาวิน ศรีชาติ
10ชัยวัฒน์ บุญสร้าง
11ธีรวุฒิ พงษ์ห่าน
12ภรณ์หทัย ถนอมวงษ์
13กิตติกร วรประทีป
14วรุท จันทะศรี
15ศวิษฐ์ โกสียอัมพร
16เชิดศักดิ์ ตั้งเจตนาพร
17สุดเขตต์ พิทักษ์พลางกูร
18นรากรณ์ บุตรผา
19ปุณยกร เพชรแก้ว
20สิทธิพล สินธุวงษ์ภูษา
21จักภัฑสรันย์ ไคลย์ม
22ธิติพงษ์ รัตนมณีรัศมี
23สิรดนัย นามเทพ
24ณัฐดนัย แก่นยะกูล
25วรนุช แดงวรวิทย์
26ศรัณย์พร ปลอยโคกสูง
27นายชัชวาล เงินถาวร
28กฤตนู ถาวโรจน์
29บัณฑิต ธารเอี่ยม
30ตรีชฎา ปทะวานิช
31ทรงพล โดมทอง
32กิตติพงศ์ เพียดา
33ศรราม เจริญมา
34ธวัลรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์
35Nattida Haupt
36ศิวกร วงศ์ประเสริฐ

🧑‍🔧Back-end Developer

 

ลำดับชื่อ นามสกุล
1พนิตนันท์ สุวรรณบูลย์
2นาย อภินันท์ ศรีกันชัย
3ธนมิตร รื่นจิต
4ธนะมินทร์ อัครนันท์วินิช
5กริชชัย เจริญเรืองเลิศ
6มาร์วิน รบเมือง
7ศุภกร แก้วละเอียด
8มหรรณพ ถาบัว
9วิชญ์พล วิริยะธรางกูร
10ชาตรี เนินพลับ
11ปาณัท แสนมหาชัย
12ณฐวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
13นายภัทรพล  เสมอภาค
14ณัฐมล จันทร์มณี
15ชัยมงคล สวัสดิ์
16พรชัย เจียมวิวัฒน์
17อาณัติ ง้าวสุวรรณ
18นายสิรภัทร ทัพภะ
19นิตินัย ศรีขาว
20กิตติธัช วงษ์มิตร

🧑‍🎨UX/UI Designer

 

ลำดับชื่อ นามสกุล
1วิทยา เกิดพุฒ
2ธีระภัทร เชื้อนกขุ้ม
3ธันยพัชร์ โลหะสัมมากุล
4ลักษิกา ปิ่นทอง
5โศจิรัตน์ เพชรไพบูลย์
6ชุติกาญจน์  ประเสริฐ
7อภินันท์ คชรัตน์
8ศรายุธ ธีระอัมพรพันธุ์
9ชัญญานุช รัตตะชัย
10ลภัสรดา วันเพ็ญ
11อักษราภัค ท้าวขว้าง
12สุภัทรสุดา ทูลธรรม
13โยษิตา เขียวสังข์
14ธารธารา ธนินท์วานิชกุล
15ปัณณวัฒน์ อินทวงศ์
16วรากร ชัยเฉลิมศักดิ์

🚀 คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
สำหรับโครงการ “Dev Init

โครงการ "Dev Init" นี้เข้าร่วมได้ฟรีจริง ๆ หรือไม่?

ใช่, โครงการนี้เข้าร่วมได้ฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ ผม/ดิฉันจะต้องทำอะไรบ้าง?

ผู้เรียนจะต้องจัดทำและส่ง การบ้านของโปรเจกต์ตัวอย่างภายในโครงการ รวมถึงบทความที่เกี่ยวกับเนื้อหา ความรู้ด้านไอที และการพัฒนาโปรแกรม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และ ความรู้ความสามารถในการทำงานจริงได้ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ โดยต้องส่งสัปดาห์ละ 3 บทความ [✅ บทความจะมีชื่อของผู้เขียนติดอยู่เพื่อเป็นเครดิตในการต่อยอดความรู้ หรือ สมัครงานได้อีกด้วย !]

การบ้านหรือโจทย์โปรเจกต์ที่ต้องส่งทุกสัปดาห์นั้น มีลักษณะอย่างไร?

การบ้านหรือโจทย์โปรเจกต์จะเป็นการทดสอบความรู้และทักษะที่ผู้เรียนได้รับรู้จากเนื้อหาในสัปดาห์นั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาโปรแกรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, หรือการออกแบบระบบต่าง ๆ

ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษในการทำการบ้านหรือโจทย์โปรเจกต์ไหม?

ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี แต่หากมีการใช้เครื่องมือพิเศษ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่ต้องส่งนั้น ต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ?

บทความที่ต้องส่งสามารถเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ด้านไอที, แนวทางการพัฒนาโปรแกรม, หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้รับรู้และต้องการแชร์ให้กับผู้อื่น

ถ้าไม่สามารถส่งการบ้าน โปรเจกต์ หรือ บทความตามที่กำหนด จะเกิดอะไรขึ้น?

หากผู้เรียนไม่สามารถส่งบทความตามที่กำหนด อาจมีการพิจารณาเรื่องการตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ แต่เราแนะนำให้แจ้งเหตุผลและปัญหาที่เกิดขึ้นกับทีมงานของเราเพื่อพิจารณา

บทความที่ส่งเข้ามา จะถูกนำไปใช้งานอย่างไร?

บทความที่ส่งเข้ามาจะถูกนำไปแชร์บนแพลตฟอร์มของ borntoDev และอาจถูกนำไปใช้เป็นเนื้อหาสำหรับการอบรมหรือโปรโมทโครงการต่อไป

หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเสริมในการเขียนบทความ การบ้าน หรือ โจทย์โปรเจกต์ สามารถติดต่อทีมงานได้อย่างไร?

สามารถติดต่อทีมงานของเราผ่านทาง Discord หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่เราได้แจ้งไว้ในโครงการ.

ทำไมผู้สมัครในโครงการนี้จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 16 - 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์?

เนื่องจากโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะจริง ๆ ผ่านกิจกรรมและโปรเจกต์ที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริง ดังนั้น, การมีเวลาเพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และความรู้อย่างเต็มที่

หากไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันตามเวลาที่กำหนดได้ จะมีผลอย่างไร?

หากไม่สามารถทำกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด อาจมีผลต่อความก้าวหน้าของโปรเจกต์ และการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง แนะนำให้แจ้งเหตุผลและปัญหาที่เกิดขึ้นกับทีมงานเพื่อพิจารณา

สามารถแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกันได้หรือไม่?

ใช่, ผู้เรียนสามารถแบ่งเวลาทำกิจกรรมตามความสะดวกของตนเอง แต่ควรมั่นใจว่าสามารถทำกิจกรรมและส่งงานตามกำหนดเวลาที่กำหนด

ถ้ามีเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถทำกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดได้ จะต้องทำอย่างไร?

หากมีเหตุสุดวิสัย ควรแจ้งทีมงานโครงการโดยเร็ว เพื่อพิจารณาและหาทางแก้ไขที่เหมาะสม

การมีเวลา 16 - 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือเวลาสูงสุดหรือเปล่า?

16 – 24 ชั่วโมงเป็นเวลาที่แนะนำและเหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมในโครงการ แต่ผู้เรียนสามารถใช้เวลามากกว่านี้ได้ หากต้องการศึกษาหรือทำโปรเจกต์เพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า