Skip to main content
0
DevInitFront-End Developer

Grid System ใน Bootstrap

อะไรคือ Bootstrap ?

Bootstrap เป็น Framework ที่ใช้สำหรับสร้าง Responsive Website โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับ CSS กับ JavaScript เพราะใน Bootstrap ออกแบบมาให้แล้ว ช่วยลดเวลาในการทำ Components ต่าง ๆ หรือ ระบบที่เขียนโดย JavaScript นั้น ทำให้ระยะเวลาในทำงานเร็วขึ้นมาก

วิธีติดตั้ง Bootstrap

1. สร้าง index.html ในโฟล์ปรเจคของเพื่อน ๆ

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap demo</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Hello, world!</h1>
 </body>
</html>

2. นำ CDN <link> ของ Bootstrap CSS ใส่ในส่วนของ <head>

<link 
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" 
  rel="stylesheet" 
  integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" 
  crossorigin="anonymous">

3. นำ CDN <link> ของ Bootstrap JS ใส่ในส่วนของ <body>

<script 
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" 
  integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
  crossorigin="anonymous">
</script>

ผลลัพธ์

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap demo</title>
  <link 
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" 
    rel="stylesheet"
    integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
    crossorigin="anonymous">
 </head>
 <body>
  <h1>Hello, world!</h1>
  <script 
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" 
    integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
    crossorigin="anonymous">
  </script>
 </body>
</html>

เท่านี้ก็จะสามารถใช้ Bootstrap ได้แล้วครับ

Bootstrap ใช้งานได้ในอุปกรณ์ใดบ้าง

สำหรับเบราเซอร์

สำหรับมือถือ

CSS Grid Layout

โดยทั่วไปแล้วเพื่อน ๆ ใช้ Grid CSS กับการแต่งหน้าเว็บไซต์หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การจัดวาง ทั้งตัวตารางในส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างที่สร้างจาก HTML ดั้งเดิมเพื่อแต่งหน้าเว็บไซต์

ตัวอย่าง

1. HTML

<div class="wrapper">
 <div class="one">One</div>
 <div class="two">Two</div>
 <div class="three">Three</div>
 <div class="four">Four</div>
 <div class="five">Five</div>
 <div class="six">Six</div>
</div>

2. CSS

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 gap: 10px;
 grid-auto-rows: minmax(100px, auto);
}
.one {
 grid-column: 1 / 3;
 grid-row: 1;
}
.two {
 grid-column: 2 / 4;
 grid-row: 1 / 3;
}
.three {
 grid-column: 1;
 grid-row: 2 / 5;
}
.four {
 grid-column: 3;
 grid-row: 3;
}
.five {
 grid-column: 2;
 grid-row: 4;
}
.six {
 grid-column: 3;
 grid-row: 4;
}

สามารถไปฝึกการใช้ CSS Grid Layout ได้ที่ https://cssgridgarden.com/

ขอบคุณ Gif จาก : https://github.com/billfienberg/grid-garden?tab=readme-ov-file#exercise-1

Grid ใน Bootstrap

สำหรับ Grid ใน Bootstrap นั้น สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเพราะทาง Bootstrap ได้กำหนดสำหรับ CSS ไว้แล้ว ทั้ง Shape และ Size โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 12 Column, 6 Responsive tiers

Grid Options 

เพื่อน ๆ สามารถแบ่งขนาดของหน้าจอออกเป็น 6 ขนาด

 1. Extra small (xs) <576px จะไม่มีลิมิตความกว้างของ Container
 2. Small (sm) ≥576px มีความกว้างใน Container ไม่เกิน 540px
 3. Medium (md) ≥768px มีความกว้างใน Container ไม่เกิน 720px
 4. Large (lg) ≥992px มีความกว้างใน Container ไม่เกิน 960px
 5. Extra large (xl) ≥1200px มีความกว้างใน Container ไม่เกิน 1140px
 6. Extra extra large (xxl) ≥1400px มีความกว้างใน Container ไม่เกิน 1320px

Basic Bootstrap’s Grid System

ระบบ Grid ของ Bootstrap ใช้ Container, Row, Column เพื่อจัดวางและจัดแนวเนื้อหา มันสร้างด้วยระบบของ Flexbox และตอบสนองได้ทุกขนาดหน้าจอ โดยสามารถใช้งานได้ง่าย ๆ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

<div class="container text-center">
 <div class="row">
  <div class="col">
   Column
  </div>
  <div class="col">
   Column
  </div>
  <div class="col">
   Column
  </div>
 </div>
</div>

ผลลัพธ์

จากภาพด้านบนก็จะเป็น ระบบ Grid แบบ ธรรมดาที่ไม่กำหนด Column

สำหรับ Grid ใน Bootstrap แบ่ง Column สามารถออกเป็นทั้งหมด 12 Column เพื่อน ๆจะ จัด layout ยังไงก็ได้ ให้อยู่ใน 12 Column เช่น

col-sm-8 และ col-sm-4

 • col คือ Column
 • sm คือ ขนาดของหน้าจอ
 • 8 คือ ความกว้างของ Column ที่ใช้ ซึ่งใช้ ไปแค่ 8 Column จาก 12 Column

เพื่อน ๆ สามารถเพื่ม Column ได้อีกแค่ 4 Column จะรวมเป็น 12 Column ตามด่านล่างเลยครับ

<div class="container text-center">
 <div class="row">
  <div class="col-sm-8">col-sm-8</div>
  <div class="col-sm-4">col-sm-4</div>
 </div>
</div>

ผลลัพธ์

เพื่อน ๆ ยังสามารถ Setting หรือปรับแต่งขนาดของ Column ของเพื่อน ๆ ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย ตามตัวอย่างข้างล่างเลยครับ

<div class="container text-center">
 <div class="row">
  <div class="col">
   1 of 3
  </div>
  <div class="col-6">
   2 of 3 (wider)
  </div>
  <div class="col">
   3 of 3
  </div>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="col">
   1 of 3
  </div>
  <div class="col-5">
   2 of 3 (wider)
  </div>
  <div class="col">
   3 of 3
  </div>
 </div>
</div>

ผลลัพธ์

สรุป

Grid System ใน Bootstrap นั้นมีการออกแบบมาให้ใช้ได้ง่ายและยังใช้เวลาเรียนรู้ค่อนข้างไวจึงเป็นอีก Framework หนึ่งที่น่าใช้มากๆครับ เพื่อนๆที่มีพื้นฐานของการจัด Layout ด้วย CSS มาแล้ว ถ้าได้ลองมาใช้จะทำให้เพื่อน ๆ ลดเวลาการจัด Layout ให้กับเพื่อน ๆ ได้แน่นอนครับ และ Bootstrap ยังมี Components ที่น่าใช้อีกมากมายสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ https://getbootstrap.com/ ครับผม

อ้างอิง

Grid System By Bootstrap : https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/
CSS Grid Layout : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout

Arthit Chatusor

Author Arthit Chatusor

DevInit #2 (Front-end Developer)

More posts by Arthit Chatusor
Close Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า