Skip to main content
0

สรุปสั้น ๆ ก่อนเริ่มอ่าน

สำหรับใครที่ได้เริ่มหัดเขียน web page หรือ web application แต่ยังติดปัญหาไม่แน่ใจว่าควรจะสร้าง รายการเมนู หรือ Navigator bar อย่างไรดี ในบทความนี้ ผมจะมาเสนอวิธีสร้าง Navigator bar ด้วย CSS สำหรับ website ตั้งแต่การสร้างเบื้องต้น จนไปถึงทำให้น้อง Navigator bar ของเรา

รองรับการแสดงผลในขนาดหน้าจอต่าง ๆ อย่างถูกต้อง (หรือเรียกอีกชื่อว่า Responsive) หากใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากจุดไหนดี บทความนี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ทีทำให้สามารถเริ่มสร้าง Navigator bar ในระดับต้นได้อย่างแน่นอน !!

โครงสร้าง Navigator bar ใน HTML

ในการเริ่มต้นสร้าง Navigator bar เรามาทำความเข้าใจโครงสร้างที่จำเป็นกันก่อน โดยตามโครงสร้างพื้นฐาน HTML นั้น Navigator bar จะมี Tag ตามมาตรฐานสำหรับจัดเก็บส่วนนี้ นั่นก็คือ Tag <nav>…</nav> ( หรือในบางเว็บ ก็จะอยู่ภายใต้ Tag <header>…</header> อีกที ) ซึ่งสามารถวางโครงสร้างคร่าว ๆ ได้ ดังนี้

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>การสร้าง Navigation Bar ด้วย CSS</title>
 </head>
 <body>
  <header>
   <nav>
    <!-- พื้นที่เนื้อหาของ Navigation Bar -->
   </nav>
  </header>
 </body>
</html>

และนอกจากนั้น ในส่วน menu ยังสามารถนำ search-box หรือ auth-box มาไว้ใน Tag <li> ได้ด้วย ผ่าน Tag <input /> และ Tag <button>… </button> ตามลำดับ

ทั้งนี้ สามารถแบ่งส่วนต่าง ๆ ผ่าน Tag <div>…</div> พร้องระบุ class ของแต่ละส่วน เพื่อความเข้าใจ และเรียกใช้งาน CSS ในหัวข้อถัดไป

นอกจากนี้ แนะนำว่า ให้ครอบเนื้อหาของ Navigation bar ของเราด้วย <div class=”container”> และ <div class=”nav-con”> ตามลำดับ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหน้าผ่าน CSS

จากส่วนต่าง ๆ ข้างต้นจะสามารถสร้าง HTML ได้ ดังนี้

...
 <nav>
  <div class="container">
   <div class="nav-con">
    <div class="logo">
     <a href="#">Narbar</a>
    </div>
    <ul class="menu">
     <li><a href="#">menu#1</a></li>
     <li><a href="#">menu#2</a></li>
     <li><a href="#">menu#3</a></li>
     <li>
      <input type="text" class="nav-search-box" /><a href="">🔍</a>
     </li>
     <li>
      <div class="auth-box">
       <button class="nav-login-btn">LOGIN</button>
       <button class="nav-signup-btn">SIGNUP</button>
      </div>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </nav>
...

และเมื่อนำ Code HTML ไปรัน ก็จะได้ผลเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

โครงสร้าง Navigator bar เบื้องต้นใน CSS

เริ่มต้นด้วยการ สร้าง และ import file CSS ของเราเข้าสู่ Code HTML ของเราด้วย Tag <link /> ในส่วน <head>…</head> ดังนี้

...
 <head>
  ...
  <link rel="stylesheet" href="index.css" />
 </head>
...

จาก Code ในส่วน (parameter) href จะต้องอ้างอิงถึง path file ของ CSS ที่เราสร้างไว้

จากนั้น ที่ไฟล์ index.css ของเรา จะเริ่มจากการ clear default web page ด้วยคำสั่ง

* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
}

จาก Code ข้างต้น star หรือ เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) หมายถึง Select all หรือก็คือ เลือกส่วนประกอบ (element) ของหน้าเว็บทั้งหมดให้ทำงาน ดังนี้

 • margin and padding: 0 เพื่อลบขอบ default ทั้งหมดของหน้า
 • box-sizing: border-box เพื่อกำหนดขนาดของกล่องที่ครอบ element ต่าง ๆ อยู่

และเมื่อนำ Code HTML ไปรัน อีกครั้ง ก็จะได้ผล ดังนี้

จากนั้น เข้าถึง class: container ของ HTML ของเรา พร้อมกำหนด style ด้วยคำสั่ง

.container {
 max-width: 70vw;
 margin: 0 auto;
}

โดย

 • max-width: 70vw หมายถึง กำหนดให้ class: container มีความกว้างสูงสุดที่ 70% ของความกว้างหน้าจอปัจจุบัน เพื่อให้มีพื้นที่ว่าง ล้อมรอบ element ที่กำหนด
 • margin: 0 auto หมายถึง ให้ class: container มีระยะห่าง บนล่าง เป็น 0 และซ้าย ขวา เป็น auto คือ ให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางหน้าจอนั่นเอง

ตัวอย่างผลลัพธ์

จากนั้น เข้าถึง class: nav-con ของ HTML ของเรา พร้อมกำหนด style ด้วยคำสั่ง

.nav-con {
 display: flex;
 justify-content: space-between;
}

โดย

 • display: flex หมายถึง กำหนดให้ class: nav-con ของเรา จัดวาง element ภายใน เป็นลักษณ์ flex โดยมี Defualt เป็น row ซึ่งเพื่อให้ element เรียงเป็นแถวยาวแนวนอน
 • justify-content: space-between หมายถึง กำหนดให้ class: nav-con ของเรา ที่เป็น flex แล้ว มีช่องว่างระหว่าง element ทั้งหมด ซึ่งเพื่อให้ element แยกเป็น ชิดซ้าย และชิดขวานั่นเอง

ตัวอย่างผลลัพธ์

จากนั้น เข้าถึง class: menu ของ HTML ของเรา พร้อมกำหนด style ให้ display: flex เช่นกันกับ class: nav-con

ตัวอย่างผลลัพธ์

จะเห็นว่า ภายใน Tag <li> จะมีจุดด้านหน้า เราก็ควรจะนำออก โดย การเข้าถึง Tag <li> ใน class: menu และกำหนดดังนี้

.menu li {
 list-style: none;
}

ตัวอย่างผลลัพธ์

จะเห็นว่า ใน Tag <a> ของเรา จะมีเส้นใต้ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็น link เราก็ควรจะนำออก โดย การเข้าถึง Tag <a> ใน class: nav-con และกำหนดดังนี้

.nav-con a {
 color: black;
 text-decoration: none;
}

ตัวอย่างผลลัพธ์

จะเห็นว่า ที่ช่อง search-box icon แว้นขยาย จะยังอยู่นอกกล่อง เราก็จะจัดให้เข้าไปใน search-box ด้วย

.menu input {
 margin-right: -25px;
 padding: 10px;
 padding-right: 25px; 
 height: 25px;
}

ตัวอย่างผลลัพธ์

สุดท้าย เราก็จัดรูปแบบ และสีต่าง ๆ ให้สวยงาม

* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: "Lucida Sans Unicode";
}

.container {
 max-width: 70vw;
 margin: 0 auto;
}

nav {
 background-color: #0c0c0c;
}

.nav-con {
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
 height: 60px;
}

.menu {
 display: flex;
}

.menu li {
 list-style: none;
 margin-left: 1rem;
}

.nav-con a {
 color: #cccccc;
 text-decoration: none;
}

.logo a {
 font-size: 1.5rem;
 font-weight: bolder;
}

.menu input {
 margin-right: -25px;
 padding: 10px;
 padding-right: 25px;
 background-color: #2e2e2e;
 border: 0px;
 border-radius: 25px;
 color: #cccccc;
 height: 25px;
}

.menu input:focus {
 border: 0px;
 outline: none;
}

.menu button {
 padding: 0 1rem;
 background-color: #2e2e2e;
 border: 0px;
 border-radius: 25px;
 color: #cccccc;
 height: 25px;
}

ตัวอย่างผลลัพธ์

โครงสร้าง Navigator bar ใน CSS สำหรับ Responsive

จาก Best Practices ที่ว่า A Mobile-first Approach to Responsive Web Design หรือหมายถึง ให้เริ่มออกแบบเว็บไซต์จากขนาดหน้าจอที่เล็กที่สุดก่อน แล้วค่อยขยายขึ้นไป เราก็จะเริ่มจากขนาดที่เล็กที่สุดที่ความกว้าง 320px หรือเรียกดูง่าย ๆ ที่ Chrome > F12 > Toggle device toolbar (Ctrl + Shift +M) และเลือกขนาดหน้าจอที่เล็กสุดดังภาพ ( Mobile S – 320px )

ตัวอย่างผลลัพธ์

โดยเครื่องมือนี้ จะช่วยให้เราเห็น เวลาหน้าจอของเรา อยู่ในขนาดต่าง ๆ ได้ และจะเห็นว่า Navigator bar ของเรา ถูกบีบจนดูไม่ดี เราก็สามารถที่จะปรับได้ ด้วยคำสั่ง CSS @media โดยจะเริ่มที่ Mobile L – 425px เป็น

@media (max-width: 425px){
 .nav-con {
  flex-direction: column;
 }
}

เพื่อกำหนดให้ เมื่อขนาดหน้าจอ มีความกว้างที่ 425px หรือน้อยกว่า (ซึ่งก็หมายถึง ขนาดหน้าจอที่น้อยกว่านี้ ก็จะได้รับผลไปด้วยพอดี) ให้ class: nav-con มีการจัดเรียง element เป็นแนวตั้ง เราก็จะได้

ตัวอย่างผลลัพธ์

จะเห็นว่า ที่ class: menu ของเรา ก็จะยังเรียงเป็นแถวอยู่ เราก็ใส่ flex-direction: column; ลงไปใน .menu ด้วย พร้อมทั้งปรับความสูง (height) ของ .nav-con ให้เป็น auto เพื่อให้ขยายตาม class: menu ที่เป็นแนวตั้ง เราก็จะได้

ตัวอย่างผลลัพธ์

สุดท้าย เราก็จัดตำแหน่งต่าง ๆ ให้สวยงาม

@media (max-width: 425px) {
 .logo {
  margin-bottom: 1.5rem;
 }

 .nav-con {
  padding: 1.5rem 0;
  flex-direction: column;
  height: auto;
 }

 .menu {
  flex-direction: column;
  text-align: center;
  width: 100%;
 }

 .menu li {
  padding: 0.5rem 0;
  margin-left: 0;
 }

 .menu input {
  width: 100%;
 }

 .menu button {
  width: 100%;
  margin: 0.5rem 0;
 }
}

ตัวอย่างผลลัพธ์

สุดท้ายก่อนจากกัน

สำหรับใคร ที่อยากทำให้ Navigation Bar ของเรา มีลูกเล่นที่มากขึ้น เช่น ไม่ต้องการให้ส่วน menu ของเรา แสดงรายการตลอดเวลา ในจุดนี้ เราก็สามารถนำ script เข้ามาช่วยทำให้สามารถกดเปิด/ ปิด menu ของเราได้อีกด้วย แต่ในที่นี้ จะอยู่นอกเหนือเนื้อหาบทความ ใว้โอกาสหน้า จะเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมในจุดนี้ หรือจะลองศึกษาจากงานที่ผมเขียนไว้ได้ที่ https://github.com/thitipongr/Blog-Platform ได้เลยครับ

อ้างอิง

 1. เรียนรู้การสร้าง Navbar ด้วย HTML & CSS สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2565
  จาก: https://youtu.be/xFlj1miNfcs?si=nzfvf9up-xy3Xd27
 2. CSS Box sizing สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2565
  จาก: https://www.mindphp.com/บทเรียนออนไลน์/บทเรียน-css/6214-css_box_sizing.html
 3. Responsive Design: Best Practices and Considerations สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2565
  จาก: https://www.toptal.com/designers/responsive/responsive-design-best-practices
Thitipong Rattanamaneeratsamee

Author Thitipong Rattanamaneeratsamee

More posts by Thitipong Rattanamaneeratsamee
Close Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการติดตามทางการตลาด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ และ นำเสนอโปรโมชัน สินค้า รวมถึงหลักสูตรฟรี และ สิทธิพิเศษต่าง ๆ คุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ประเภทนี้ได้โดยไม่ส่งผลต่อการทำงานหลัก เว้นแต่การนำเสนอโปรโมชันที่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า